PODMIENKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

I. Základné ustanovenia

Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov je

Prevádzkovateľ:

Spoločnosť: MotoQuad s. r. o.

Sídlo: Marček 49, 013 32 Svederník

IČO: 52688747

Zapísaná v OR SR vedenom Okresným súdom Žilina

Odd.: Sro, vložka č.: 73257/L

Štatutárny orgán: Radoslav Gašo, konateľ

Kontaktná osoba: Anna Gašová

Tel. č.: 0905104176

e-mail: gdpr@motoquad.sk

(ďalej len „prevádzkovateľ“)

 

II. Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, číslo bankového účtu, adresa doručenia, telefónne číslo a e-mailová adresa. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby na účely:

 • spracúvanie a plnenie kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba (§ 13 ods. 1 písm. b) zák. č. 18/2018 Z.z.),

 • oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f zák. č. 18/2018 Z. z.

Vyššie uvedené osobné údaje prevádzkovateľ bude spracúvať počas trvania zmluvného vzťahu.

Prevádzkovateľ informoval dotknutú osobu o skutočnosti, že poskytovanie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou a dotknutá osobe je povinná poskytnúť prevádzkovateľovi osobné údaje. Neposkytnutie osobných údajov by malo za následok nemožnosť plnenia si zmluvných povinností prevádzkovateľom.

 

III. Poskytovanie osobných údajov

Osobné údaje dotknutej osoby môže prevádzkovateľ poskytnúť nasledujúcim príjemcom:

 • osoby podieľajúce sa na dodaní tovaru (služieb), realizácií platieb na základe zmluvy,

 • osoby zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,

 • osoby zaisťujúce marketingové služby,

 • externý účtovník.

 

IV. Prenos osobných údajov do tretích krajín

Prevádzkovateľ neuskutočňuje prenos osobných údajov do tretích krajín (mimo Európskej únie/Európskeho hospodárskeho priestoru).

 

V. Automatizované rozhodovanie

Prevádzkovateľ nevykonáva rozhodovanie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov.

 

VI. Doba uchovávania osobných údajov

IS Zmluvné vzťahy - v zmysle daňových účtovných právnych predpisov SR

IS Marketingové služby - do momentu odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov dotknutou osobou, najviac však po dobu 12 mesiacov od udelenia súhlasu dotknutou osobou

IS Monitorovanie zamestnancov a priestorov predajne prístupné verejnosti - 15 dní odo dňa nasledujúcom po dni, v ktorom bol záznam vyhotovený

IS Personálna a mzdová agenda zamestnancov - v zmysle daňových a účtovných právnych predpisov SR

 

VII. Poučenie o právach dotknutej osoby

 1. Právo na prístup k osobným údajom – ide o právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje ako aj právo získať prístup k týmto údajom, a to v rozsahu účelov a doby spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, okruhu príjemcov, o postupe v každom automatickom spracúvaní, prípadne o následkoch takéhoto spracúvania. Ako prevádzkovateľ máme právo použiť všetky primerané opatrenia na overenie totožnosti dotknutej osoby, ktorá žiada o prístup k údajom, najmä v súvislosti s online službami a identifikátormi (článok 15, recitál 63, 64 Nariadenia).

 2. Právo na opravu nesprávnych a doplnenie neúplných osobných údajov (článok 16, recitál 65 Nariadenia).

 3. Právo na výmaz – „zabudnutie" tých osobných údajov, ktoré už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali a spracúvali; pri odvolaní súhlasu, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva; pri nezákonnom spracúvaní; ak sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou informačnej spoločnosti (pri deťoch), a to za naplnenia podmienok uvedených v článku 17, recitál 65, 66 Nariadenia.

 4. Právo na obmedzenie spracúvania je možné uplatniť, ak ako dotknutá osoba napadnete správnosť osobných údajov a ostatných náležitostí v zmysle článku 18, recitálu 67 Nariadenia, a to formou dočasného presunutia vybraných osobných údajov do iného systému spracúvania, zamedzenia prístupu používateľov k vybraných osobným údajov alebo dočasné odstránenie spracúvania.

 5. Právo na prenosnosť osobných údajov je právo Vami poskytnuté osobné údaje do našich informačných systémov na základe súhlasu alebo plnenia zmluvy preniesť k ďalšiemu prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, pokiaľ je to technicky možné aj za naplnenia podmienok článku 20, recitálu 68 Nariadenia v prípade, ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami. Uplatňovaním tohto práva nie je dotknutý článok 17 Nariadenia. Právo na prenosnosť údajov sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej nám ako prevádzkovateľovi.

 6. Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, máte ako dotknutá osoba právo podať v zmysle článku 77 Nariadenia sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR, ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, je v rozpore s Nariadením alebo zákonom o ochrane osobných údajov.

Ako dotknutá osoba máte tiež právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, taktiež ak je spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme ako prevádzkovateľ alebo tretia strana (okrem spracúvania vykonávanom orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh), s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú Vaše záujmy alebo základné práva a slobody ako dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov (najmä ak je dotknutou osobou dieťa).

Prevádzkovateľ prijal všetky primerané personálne, organizačné a technické opatrenia za účelom maximálnej ochrany Vašich osobných údajov s cieľom v čo najväčšej miere znížiť riziko ich zneužitia, úniku a podobne. V zmysle našej povinnosti vyplývajúcej z článku 34 Nariadenia Vám ako dotknutým osobám oznamujeme, že ak nastane situácia, že ako prevádzkovateľ porušíme ochranu Vašich osobných údajov spôsobom, ktorým pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, bez zbytočného odkladu Vám túto skutočnosť oznámime.

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov vrátane uplatnenia Vašich práv v zmysle Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov Vás prosíme, aby ste kontaktovali nás alebo sa obráťte na našu zodpovednú osobu (pokiaľ je určená):

Kontaktné údaje:

e-mailová adresa gdpr@motoquad.sk alebo číslo 0905104176

 

KAMEROVÝ SYSTÉM MONITORUJÚCI PRIESTORY PRÍSTUPNÉ VEREJNOSTI

Účel spracúvania osobných údajov

Monitorovanie priestorov prístupných verejnosti z dôvodu ochrany majetku a zdravia prevádzkovateľa.

Názov informačného systému

IS Monitorovanie zamestnancov a priestorov predajne

Právny základ

Oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Hlavným oprávneným záujmom je ochrana majetku a bezpečnosti prevádzkovateľa a dotknutých osôb

Kategórie príjemcov

Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa.

Lehoty na vymazanie os. údajov

15 dní odo dňa nasledujúcom po dni, v ktorom bol záznam vyhotovený.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa.

Kategórie dotknutých osôb

 

Fyzické osoby, ktoré vstúpili do priestorov prevádzkovateľa, ktoré sú prístupné verejnosti a zamestnanci prevádzkovateľa.

 

VIII. Záverečné ustanovenia

1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 27.11.2019.