Reklamačný poriadok

 

I.Reklamačný poriadok

 

Reklamačný poriadok platí pre uplatnenie práva zo zodpovednosti za vady výrobku (reklamácie). Poriadok bližšie vymedzuje a upresňuje práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho. Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to najmä zákonom č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník  zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho tento reklamačný poriadok, ktorý zabezpečuje jednotný a rýchly postup vybavovania reklamácií vád tovaru zakúpeného kupujúcim v internetovom obchode www.motoquad.sk


Predávajúci: MotoQuad s.r.o., zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina,  Oddiel: Sro, Vložka č.: 73257/L so sídlom Marček 49, 013 32 Svederník okres Žilina, nie je platca DPH

Spotrebiteľ: fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

 

II.Všeobecné ustanovenie

 

Ak sa vyskytne u zakúpeného výrobku v záručnej dobe vada, má kupujúci právo túto vadu reklamovať. MotoQuad s.r.o. zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri jeho prevzatí kupujúcim. Pri použitom tovare predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté jeho použitím alebo opotrebením. U výrobkov predávaných za nižšiu cenu sa záruka nevzťahuje na vady, pre ktoré bola dojednaná nižšia cena. Ak nejde o tovar, ktorý sa rýchlo kazí, alebo o použitý tovar, predávajúci zodpovedá za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe.


Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim. V prípade, ak je reklamovaný tovar doručovaný kupujúcemu kuriérskou službou začína záručná doba plynúť od prevzatia tovaru od kuriéra.

 

III.Spôsob uplatnenia reklamácie 

 

1.Reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady tovaru alebo služby.

2.Tovar zakúpený cez internetový obchod je kupujúci oprávnený reklamovať na nasledovnej adrese:  MotoQuad s.r.o., Marček 37, Svederník, 01332 okres Žilina (ďalej len „reklamačná adresa“) 

3.Kupujúci je povinný zaslať predávajúcemu reklamovaný tovar očistený, a zároveň popísať dôvod svojej reklamácie. V popise dôvodu reklamácie je kupujúci povinný určito a zrozumiteľne vymedziť reklamované skutočnosti, práva, ktoré si voči predávajúcemu zo zodpovednosti za vady uplatňuje, ako aj e-mailovú adresu, alebo inú (poštovú) adresu na účely komunikácie s MotoQuad s.r.o a príp. tiež telefonický kontakt (ďalej len „popis reklamácie“). Kupujúci si vo vlastnom záujme vedie tak, aby bol výrobok pre prepravu zabalený do vhodného a dostatočne chrániaceho obalového materiálu, a tiež aby zásielka bola označená príslušnými symbolmi. Výrobok musí byť kupujúcim zabalený vo vhodnom obale, ktorý zabráni jeho poškodeniu pri preprave, v úplnom stave, nemusí byť vrátane príručiek a ostatného príslušenstva tak, ako ho kupujúci prevzal pri zakúpení od predávajúceho, ak toto nie je predmetom reklamácie.

4.Kupujúci môže tovar reklamovať osobne v prevádzke predávajúceho Motoquad s.r.o.,Marček37,01332 alebo v prípade reklamácie realizovanej poštou, či kuriérskou službou Vám odporúčame zasielať tovar spolu s príslušnými dokladmi na reklamačnú adresu ako balík alebo list nie na dobierku, zreteľne označenú slovom „REKLAMÁCIA“. Reklamovaný tovar zasiela kupujúci predávajúcemu na vlastné náklady a nebezpečenstvo.

K rýchlemu vybaveniu Vašej reklamácie si stiahnite a vyplňte reklamačný protokol, ktorý priložíte v zásielke s reklamovaným tovarom.
Formulár na reklamáciu tovaru.

5.Práva zo zodpovednosti za vady zaniknú, ak sa vyššie uvedeným spôsobom neuplatnili v záručnej dobe.

6.V prípade, ak kupujúci zistí akýkoľvek rozdiel medzi dokladom o kúpe a zakúpeným tovarom (v druhu alebo v množstve), alebo ak kupujúci neobdržal so zakúpeným tovarom správne vyplnený doklad o kúpe, je povinný ihneď, najneskôr však do 24 hodín po obdržaní zásielky o tejto skutočnosti informovať pracovníkov MotoQuad s.r.o. zaslaním e-mailu na: info@motoquad.sk alebo telefonicky na tel. číslo 041 563 10 41. Pokiaľ tak nevykoná, a nahlási túto skutočnosť po uplynutí vyššie uvedenej lehoty, nebude reklamácia uznaná, ak sa predávajúci nerozhodne inak.

Kupujúci môže reklamovať iba vadný (chybný, poškodený) tovar. Kupujúci je povinný skontrolovať si tovar bezprostredne po obdržaní zásielky.

 7.Spotrebiteľ môže tovar vymeniť do 30dní od zakúpenia. Vrátenie nepoškodeného tovaru ktorý bol zakúpený prostredníctvom internetovej stránky: www.motoquad.sk. Odporúčame: ako prílohu zaslať kópiu faktúry, dokladu o kúpe. Nepoškodený tovar zaslať na adresu prevádzky najneskôr 30 dní od prevzatia tovaru. V prípade kladného vybavenia žiadosti o výmenu tovaru, Vám bude tovar vymenený do 2 pracovných dní  od doručenia ( v prípade že je tovar skladom),alebo individuálne podľa osobnej dohody. Prosím položte si otázku či bude tovar možné ponúkať ako nový.
Formulár na výmenu tovaru.

 

IV.Práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady

 

Vadou výrobku sa rozumie zmena (vlastnosti) výrobku, ktorej príčinou je použitie nevhodného alebo nekvalitného materiálu, nedodržanie výrobnej technológie alebo nevhodná výrobná technológia. Za vadu nemožno považovať zmenu (vlastnosti) výrobku, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočnej alebo nevhodnej údržby, v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je výrobok vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia spotrebiteľom alebo treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu. Životnosť výrobku je daná spôsobom a intenzitou používania a nemusí byť vždy rovnaká ako záručná doba. Pri intenzívnom užívaní môže byť životnosť výrobku kratšia ako poskytovaná záruka. 

Pri výskyte odstrániteľnej vady má kupujúci právo a predávajúci povinnosť, aby bola vada bezplatne, včas a riadne odstránená (§ 622, odsek 1, ObčZák).

Predávajúci vadu odstráni bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30-tich dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci so spotrebiteľom nedohodne na dlhšej lehote (§ 19, ods. 3, OchrSpotr). 

Právo na výmenu alebo na odstúpenie od zmluvy má kupujúci v prípade tretieho výskytu rovnaké odstrániteľné vady po dvoch predchádzajúcich opravách, alebo pri výskyte najmenej troch odstrániteľných chýb naraz (§ 622, ods. 2, ObčZák). Pokiaľ sa jedná o neodstrániteľnú vadu , má kupujúci právo na výmenu výrobku za iný funkčný  tovar rovnakých alebo lepších parametrov alebo od zmluvy odstúpiť. 

Ak ide o vady neodstrániteľné, ktoré však nebránia riadnemu užívaniu výrobku a kupujúci nepožaduje výmenu, má právo na primeranú zľavu z ceny výrobku alebo môže od zmluvy odstúpiť (§ 622, odsek 3, ObčZák). Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu 6 mesiacov odo dňa prevzatia výrobku, sa považuje za rozpor existujúci už pri prevzatí, ak to neodporuje povahe výrobku alebo pokiaľ sa nepreukáže opak. Toto neplatí, ak kupujúci pred prevzatím výrobku o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. V prípade, že výrobok pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou je predávajúci povinný bez zbytočného odkladu uviesť výrobok do stavu zodpovedajúcemu kúpnej zmluve (§ 616, ObčZák).

Záručná doba pri tovare, ktorý nie je potravinou, je 24 mesiacov, ak nie je v záručnom liste vyznačená záručná doba dlhšia.

Potravinársky tovar si musí zachovať svoju kvalitu a zdravotnú bezvadnosť do dátumu spotreby alebo dátumu minimálnej trvanlivosti vyznačeného na obale. Ak je na predávanom tovare, jeho obale alebo k nemu pripojenom návode vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. 

Záručná doba pre fyzické osoby podnikateľov a právnické osoby je 6 mesiacov.

Záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej zákonom môže MotoQuad s.r.o. poskytnúť tiež vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu alebo v reklame; záručný list obsahuje obchodné meno predávajúceho, jeho sídlo, obsah záruky, jej rozsah a podmienky, dĺžku záručnej doby a údaje potrebné na uplatnenie záruky. Ak záručný list neobsahuje všetky náležitosti, nespôsobuje to neplatnosť záruky.

Pokiaľ predávajúci kupujúcemu nevydá pri predaji tovaru záručný list, na uplatnenie nárokov zo zodpovednosti za vady postačuje doklad o kúpe vystavený MotoQuad s.r.o. a odovzdaný kupujúcemu.

 

V.Lehota na vybavenie reklamácie

 

Ak uplatnil kupujúci právo zo zodpovednosti za vadu výrobku riadnym spôsobom, je predávajúci alebo ním poverený pracovník povinný rozhodnúť o reklamácii ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak k prevzatiu predmetu reklamácie predávajúcim dôjde v neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie, tak lehoty na vybavenie reklamácie podľa tohto článku začínajú plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie predávajúcim.

 

VI.Rozsah záruky

 

Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim. V prípade, ak je reklamovaný tovar doručovaný kupujúcemu poštou, alebo kuriérskou službou začína záručná doba plynúť od prevzatia tovaru od kuriéra alebo poštového doručovateľa.
Záruka zaniká v prípade, že:
- Je výrobok používaný v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojimi parametrami parametrom uvedeným v dokumentácii k tovaru
- Bola zistená nedovolená manipulácia či falšovanie záručného listu a dokladov o kúpe

-bola vada spôsobená neodborným alebo nesprávnym užívaním výrobku alebo jeho užívaním v rozpore s návodom na použitie alebo charakterom výrobku

-vada výrobku vznikla neodbornou montážou alebo iným neodborným uvedením veci do prevádzky

-boli na výrobku vykonané úpravy, opravy alebo neoprávnené manipulácie

-bol vykonaný zásah do výrobku inou osobou ako zamestnancom autorizovaného servisného strediska alebo zamestnancom odborného servisu

-bol výrobok mechanicky poškodený

-bol výrobok skladovaný alebo používaný mimo predpísaného teplotného rozsahu definovaného v návode na používanie

-bol výrobok skladovaný alebo používaný v prostredí nevhodnom vzhľadom na charakter výrobku

-bol výrobok vystavovaný vplyvom nepriaznivého počasia (sneh, dážď, slnko a pod.), ak tento nebol priamo výrobcom predurčený na používanie v takomto prostredí

-pri uplatňovaní záručnej opravy nebol predložený platný originál pokladničného dokladu preukazujúci zakúpenie uvedeného výrobku

-sú vady výrobku prejavom jeho bežného opotrebovania alebo poškodenia, ku ktorému došlo najmä v dôsledku nesprávneho používania výrobkukom havárie vozidla, v ktorom bol výrobok nainštalovaný

- u výrobkov predávaných za nižšiu cenu sa záruka nevzťahuje na vady, pre ktoré bola dojednaná nižšia cena

 

VII.Prevzatie výrobku po vybavení reklamácie

 

1.Po vybavení reklamácie , najneskôr do 30 dní od prevzatia reklamácie, predávajúci zašle spotrebiteľovi informačný e-mail alebo SMS.

Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

2.O prijatí reklamácie je predávajúci  povinný vydať kupujúcemu potvrdenie. Potvrdením o prijatí reklamácie sa rozumie najmä kópia reklamačného protokolu so záznamom o prijatí reklamácie alebo kupujúcemu adresovaná správa obsahujúca písomné vyrozumenie o prijatí reklamácie. Potvrdenie o prijatí reklamácie môže byť kupujúcemu odoslané na e-mailovú adresu, príp. inú (poštovú) adresu uvedenú kupujúcim na účely komunikácie v popise reklamácie.

3.Internetový obchod MotoQuad je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Viazaná je pri tom rozhodnutím kupujúceho o tom, ktoré z práv v zmysle článku IV uplatňuje.

4.Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

5.O vybavení reklamácie je MotoQuad s.r.o. povinný vydať kupujúcemu písomné potvrdenie do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Písomným potvrdením o vybavení reklamácie sa rozumie kópia reklamačného protokolu so záznamom o vybavení reklamácie alebo kupujúcemu adresovaný list obsahujúci písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie. Potvrdenie o prijatí reklamácie môže byť kupujúcemu odoslané na e-mailovú adresu, príp. inú (poštovú) adresu uvedenú kupujúcim na účely komunikácie v popise reklamácie.

6.Ak kupujúci uplatní reklamáciu tovaru počas prvých 12 mesiacov od kúpy, MotoQuad s.r.o. môže vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením; odborným posúdením je vyjadrenie znalca, alebo stanovisko vydané autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou, alebo stanovisko osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv.

7.Ak kupujúci uplatní reklamáciu tovaru po 12 mesiacoch od jeho kúpy a predavajúci zamietne, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak je tovar zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci  bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúci za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. MotoQuad s.r.o. je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

8.Spotrebiteľ je povinný si vyzdvihnúť reklamovaný výrobok do 10-tich dní od obdržania informácie, že bola reklamácia vybavená, najneskôr však do 1 mesiaca. Ak si spotrebiteľ nevyzdvihne v uvedenej lehote reklamovaný výrobok v prevádzke alebo v úložnej lehote na pošte, je povinný zaplatiť poplatok za uskladnenie, ktorý činí 0,4 EUR/denne (§ 656, odsek 1, ObčZák). Ak si nevyzdvihne spotrebiteľ výrobok do 6 -tich mesiacov odo dňa, kedy bol povinný si ho vyzdvihnúť, má predávajúci právo výrobok predať a výťažkom z predaja uhradiť poplatky za uskladnenie a náklady predaja. Zvyšok výťažku vyplatí predávajúci po uplatnení spotrebiteľovi (§ 656, ods. 2, 3, ObčZák).

 

VIII. Alternatívne riešenie sporov

 

V prípade, že nie ste spokojný s vybavením Vašej objednávky, dodaným tovarom alebo našimi službami, napíšte nám na motoquad@motoquad.sk. Pokiaľ sme Vašu reklamáciu nevybavili k Vašej spokojnosti alebo ak sa domnievate, že sme mohli porušiť Vaše práva, môžete podľa zákona 391/2015 Z.z. podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ (fyzická osoba), ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorého hodnota presahuje 20 eur, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku.Subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. môže od vás za začatie riešenia sporu požadovať úhradu poplatku do výšky 5 eur s DPH. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk). Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

IX.Záverečné ustanovenia

 

1. Na právne vzťahy upravené týmto reklamačným poriadkom sa vzťahujú právne predpisy platné na území Slovenskej republiky. Tento reklamačný poriadok vzťahuje s výnimkou ustanovenia čl. II. ods. 4 len na vzťahy, ktoré vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov. Zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru, vrátane záruky za akosť, pri vzťahoch, ktoré vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ustanovením čl. II. ods. 4 tohto Reklamačného poriadku.

2. MotoQuad s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu tohto Reklamačného poriadku. Zmena reklamačného poriadku je účinná odo dňa umiestnenia jeho nového znenia na internetovej stránke www.motoquad.sk