Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu (e-shop) www.motoquad.sk

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti prevádzkovateľa internetovej stránky (e-shopu)  MotoQuad s.r.o., so sídlom Marček 49, 01332 Svederník okres Žilina, Slovenská republika, IČO: 52 688 747, DIČ:21 21 10 42 49, IČ DPH:SK 21 21 10 42 49 (ďalej len “MotoQuad s.r.o.”) a našich zákazníkov, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy uzavretej medzi MotoQuad  s.r.o., ako predávajúcim a zákazníkom ako kupujúcim prostredníctvom internetu a predmetom ktorých je nákup tovaru cez internetový obchod umiestnený na internetovej stránke www.motoquad.sk

 

1. Definícia pojmov

 

1.1. Prevádzkovateľom (e-shopu) je MotoQuad s.r.o., so sídlom Marček 49, 013 32 Svederník okres Žilina,

1.2. Predávajúcim je  MotoQuad s.r.o., so sídlom Marček 49, 013 32 Svederník okres Žilina

1.3. Dodávateľom tovarov a služieb ponúkaných v e-shope www.motoquad.sk je MotoQuad s.r.o., zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina,  Oddiel: Sro, Vložka č.: 73257/L so sídlom Marček 49, 013 32 Svederník okres Žilina.

Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa Telefón: 041 / 7632 130 Fax: 041 / 7632 139

 e-mail: za@soi.sk

1.4. E-shopom je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov alebo služieb.

1.5. Kupujúcim je fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať tovar cez internetový obchod a uzavrieť s MotoQuad s.r.o. kúpnu zmluvu ohľadom tovaru ponúkaného cez  internetový obchod, a ktorá za tým účelom riadne vyplnila a cez internetový obchod odoslala záväznú objednávku a doručila ju MotoQuad s.r.o. . Za kupujúceho právnickú osobu koná jej štatutárny orgán alebo zástupca. 

1.6. Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu. Všetky obrázky tovaru sú iba ilustratívne.

1.7. Registrácia je vyplnenie elektronického formuláru obsahujúceho polia pre vyplnenie údajov o kupujúcom vrátane osobných údajov. Údaje označené hviezdičkou sú povinné údaje, ktorých vyplnenie je nevyhnutné pre úspešnú registráciu.

1.8. Oprávnenou osobou je osoba, odlišná od kupujúceho, uvedená v záväznej objednávke ako osoba, ktorej má byť objednaný tovar odovzdaný. Uvedenie mena oprávnenej osoby v objednávkovom formulári sa považuje za jej splnomocnenie na prevzatie objednaného tovaru.

1.9. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formulára.

1.10. Objednávkový formulár je elektronický formulár obsahujúci najmä osobné údaje kupujúceho, príp. oprávnenej osoby, označenie objednaného tovaru, kúpnu cenu objednaného tovaru vrátane DPH, miesto dodania, spôsob doručenia (prepravy) tovaru a cenu za doručenie (prepravu) tovaru do miesta dodania.

1.11. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie alebo telefonickej komunikácie.

 

2. Kúpna cena


2.1. Kúpna cena za objednaný tovar je uvedená v aktuálnej ponuke, v objednávke, ako aj v potvrdení objednávky. Kúpna cena vždy zahŕňa DPH a je stanovená v mene Euro.

2.2. Kúpna cena tovaru je platná v čase vytvorenia objednávky. MotoQuad s.r.o. si vyhradzuje právo cenu meniť v závislosti od nadobúdacích cien od svojich dodávateľov. Motoquad s.r.o. v takom prípade kupujúceho informuje o takejto skutočnosti, pričom ten je oprávnený v lehote do 3 dní od doručenia oznámenia o zmene ceny zmenu ceny odmietnuť. V prípade odmietnutia zmeny ceny zo stranu kupujúceho, kúpna zmluva zaniká. 

2.3. Kúpna cena tovaru nezahŕňa náklady na prepravu tovaru zo skladu MotoQuad s.r.o., do miesta dodania, ktoré budú kupujúcemu účtované osobitne podľa spôsobu prepravy tovaru do miesta dodania, ktorý si kupujúci zvolil v objednávkovom formulári.

2.4. Kupujúci berie na vedomie, že môžu nastáť prípady, kedy nedôjde k uzatvoreniu zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, a to hlavne v prípade, kedy kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému predávajúceho. Predávajúci v takom prípade kupujúceho informuje o takejto skutočnosti.

2.5. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

2.6. Po uzavretí kúpnej zmluvy sa kupujúci zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu MotoQuad s.r.o. 

2.7. Záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu je splnený momentom pripísania kúpnej ceny na účet MotoQuad s.r.o. uvedený v potvrdení objednávky alebo odovzdaním kúpnej ceny kuriérovi, prípadne osobne na predajni. Pri platbe na účet MotoQuad s.r.o. sa kupujúci zaväzuje uviesť správny variabilný symbol uvedený v potvrdení objednávky.   

 

3. Objednávka


3.1. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru a jeho odoslania predávajúcemu. Pre správne a riadne vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy, platby za objednaný tovar alebo služby.

3.2. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb. Objednávka sa jej odoslaním stáva pre kupujúceho záväznou, teda je návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim. t.j. každá potvrdená objednávka zo strany predávajúceho voči kupujúcemu je považovaná za záväznú.

3.3. Kupujúcemu je po odoslaní objednávky v e-shope automaticky generovaný a odoslaný informačný e-mail o tom, že predávajúcemu bola e-shopom doručená objednávka kupujúceho na spracovanie. Dokiaľ nebola objednávka kupujúcemu expedovaná, môže kupujúci objednávku odvolať prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. V prípade odvolania objednávky predávajúci neúčtuje žiadne penále ani iné poplatky. V prípade, ak už bola zaplatená kúpna cena a došlo k odvolaniu objednávky podľa tohto bodu VOP, MotoQuad s.r.o. vráti kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu v lehote 14 dní bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak.

3.4. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho je elektronická správa predávajúceho odoslaná na e-mailovú adresu kupujúceho alebo krátka textová správa odoslaná na mobilné telefónne číslo kupujúceho, ktoré kupujúci uviedol v jeho objednávke s informáciou v akom rozsahu je akceptácia objednávky kupujúceho nesporná. Elektronická správa predávajúceho, ktorou sa objednávka kupujúceho nepotvrdzuje, zamieta alebo odmieta, resp. inak zreteľne neakceptuje je odmietnutie objednávky kupujúceho.

3.5. Ak predávajúci nie je schopný splniť objednávku alebo jej časť v lehote na vybavenie objednávky pri vynaložení maximálneho úsilia a to z dôvodov napr. že tovar sa nevyrába, nie je dostupný u výrobcu alebo na externom sklade dodávateľa, výrobca vykonal  závažné zmeny, pre ktoré nie je možné realizovať objednávku alebo z iných dôvodov, môže predávajúci objednávku stornovať o čom kupujúcemu pošle e-mail. Taktiež má predávajúci právo zrušiť objednávku, pokiaľ kupujúci v objednávke uviedol nepravdivé alebo zavádzajúce údaje, ktoré nie je možné overiť, napríklad nesprávny e-mail, telefonický kontakt alebo nesprávna resp. neexistujúca adresa. Ak kupujúci zaplatil preddavok, tento je mu povinný predávajúci vrátiť do 14 dní.

 

4. Dodacie a platobné podmienky

 

4.1. Za tovar a služby v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:

Platba pri osobnom prevzatí v predajni MotoQuad s.r.o , Marček 37 ,01332 Svederník okres Žilina

Platba na dobierku kuriérskou spoločnosťou - možnosť platby aj platobnou kartou

Bežným bankovým prevodom

Rýchlym online prevodom u vybraných bánk

Ďalšími online platbami

Platba platobnou kartou (Visa, Mastercard, VISA Electron)

Platba na základe darčekového poukazu

4.2. Darčekový poukaz predstavuje predplatený objem peňažných prostriedkov, ktoré môže kupujúci využiť pri jednorazovom nákupe na základe dostatku voľných predplatených peňažných prostriedkov. Hodnota poukazu je uvedená na darčekovom poukaze.

4.3. Predávajúci môže poskytnúť kupujúcemu možnosti zliav:

zľavu za opakovaný nákup

zľavu na poškodený tovar

4.4. Poskytované zľavy nie je možné kumulovať.

4.5. Záloha na špeciálne objednávky ako napr. originálne diely.

Pri objednávke špeciálneho tovaru (ako napr. originálneho motocyklového dielu) je zákazníkovi vystavená zálohová faktúra vo výške 30% až 100% z predajnej ceny tovaru. Predávajúci má oprávnenie, aby si sám určil výšku zálohy na objednaný tovar. Záloha na špeciálne objednávky je v celej sume nevrátna.

4.6 Skladový tovar je zvyčajne expedovaný (i) do jedného až dvoch pracovných dní odo dňa uhradenia ceny tovaru a pripísania ceny tovaru uvedenej v objednávke na účet prevádzkovateľa. Tovar uskladnený v externom sklade alebo tovar vyrobený či upravovaný priamo na mieru podľa požiadaviek zákazníka môže byť z dôvodu vyššej časovej náročnosti expedovaný najneskôr do 4 (štyroch) týždňov odo dňa, kedy nastane príslušný rozhodujúci okamih v zmysle predchádzajúcej vety. Prevádzkovateľ je ale povinný dodať tovar zákazníkovi najneskôr do 30 dní odo dňa akceptácie objednávky a uzatvorenia zmluvy, pokiaľ sa prevádzkovateľ nedohodne so zákazníkom v jednotlivom prípade ináč; v každom prípade ale platí, že príslušný tovar bude zákazníkovi odovzdaný až po riadnom zaplatení kúpnej ceny prevádzkovateľovi. Ak prevádzkovateľ ako predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať vec v lehote podľa prvej vety, zákazník ho vyzve, aby dodal vec v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote; ak prevádzkovateľ nedodá vec ani v tejto dodatočnej lehote, zákazník je oprávnený odstúpiť od zmluvy.

Zákazníkovi je tovar podľa objednávky doručovaný jedným z týchto spôsobov dopravy:

 1. Kuriérska služba DPD – Tovar bude zákazníkovi dodaný do 24hodín po dni expedovania zásielky (neplatí pre víkendy,sviatky). Zákazník obdrží pred doručením tovaru emailovú a sms notifikáciu o čase doručovania zásielky. Pred samotným doručením zásielky je zákazník kontaktovaný telefonicky kuriérom. V podrobnostiach sa doručovanie zásielok riadi príslušnými podmienkami príslušnej kuriérnej služby.
 2. Osobné vyzdvihnutie v Marčeku , okres Žilina– na adrese Marček 37, 01332 Svederník okres Žilina, v pracovných dňoch medzi 10 – 17:30 hod., a to od okamihu obdržania emailovej správy alebo sms správou prevádzkovateľa o tom, že predmetný tovar je pripravený k vyzdvihnutiu.

 

5. Poplatky za prepravu, balné

 

5.1 Zákazník je o výške poplatkov/nákladov za dopravu objednaného tovaru informovaný pri výbere spôsobu dopravy tovaru v rámci procesu tvorby objednávky. 

Doprava pri objednávke nad 49€ pri váhe do 25kg ZDARMA
Doprava pri objednávke do 49€ pri váhe do 25kg 3€
Doprava pri objednávke nad 25kg 8€

 

 

Pokiaľ je prevádzkovateľ povinný dodať tovar na miesto určené zákazníkom v objednávke, je zákazník povinný prevziať tovar pri dodaní.

 V prípade, že zákazník neprevezme zásielku v odbernej lehote, dochádza k porušeniu zmluvy zákazníkom. V prípade, že je z dôvodu na strane zákazníka nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom než bolo stranami dohodnuté, je zákazník povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia tovaru.

Pri prevzatí tovaru odporúčame zákazníkom skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek poškodení   ihneď túto informáciu oznámiť doručovateľovi a prevádzkovateľovi.

Z dôvodu váhového, objemového, časového alebo logistického obmedzenia si prevádzkovateľ vyhradzuje právo zmeniť po dohode so zákazníkom spôsob dopravy tovaru a/alebo ponúknuť zákazníkovi alternatívny spôsob dopravy tovaru zákazníkovi.

Daňový doklad vzťahujúci sa k tovaru objednanému zákazníkom (a ktorý je považovaný aj za záruční list) je dodávaný spoločne s tovarom.

5.2 Predávajúci môže zaslať tovar ktorý je okamžite dostupný kupujúcemu a zvyšnú časť objednávky doručí dodatočne v zákonnej lehote, avšak za predpokladu, že kupujúcemu nebude účtované žiadne dodatočné poštovné, okrem toho, ktoré bolo započítane v objednávke.

 

6. Prevod vlastníckeho práva

 

6.1. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho momentom prevzatia veci od predávajúceho alebo dopravcu a vyplatenia plnej ceny za predmet kúpnej zmluvy.

6.2. Tovar alebo služby, na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, si predávajúci vyhradzuje v prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim, vybaviť až v momente úplného zaplatenia predmetu kúpnej zmluvy

 

7. Storno kúpnej zmluvy

 

7.1. Stornovať objednaný tovar alebo službu má kupujúci právo do 24 hodín od vzniku kúpnej zmluvy bez storno poplatku pri tovare, ktorý je vyrábaný na zákazku, podľa špecifických požiadaviek spotrebiteľa alebo špeciálne pre jedného spotrebiteľa.

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením zo strany predávajúceho, po záväznom potvrdení iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania, v prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním
Pri neprevzatí zásielky si vyhradzujeme právo poskytnúť Vaše informácie tretej strane za účelom vymáhania pohľadávok a vzniknutých škôd, ktoré spôsobíte objednaním a neprevzatím tovaru.
V prípade stornovania predávajúcim, bude predávajúci bez akýchkoľvek prieťahov kontaktovať kupujúceho a navrhne najlepšie schodné riešenie problému s objednávkou, v prípade už uhradenej zálohy na tovar alebo celej úhrady tovaru bude táto čiastka bezodkladne kupujúcemu vrátená

 

8. Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa, záruka, výmena tovaru

 

8.1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru, ak si predávajúci splnil informačné povinnosti podľa tohto zákona, pre ostatné prípady sa uplatňuje ods. 2 alebo 3 Zákona. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.
8.2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy  doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho počas jeho prevádzkových hodín alebo toto odstúpenie podať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim, aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali  ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť sprístupnený:

 

Tovar nám nezasielajte na dobierku, zásielka nebude prevzatá.
8.3. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.
8.4. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.
8.5. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.
8.6. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

 

8.7. Reklamácie sa riadia podľa Občianskeho zákonníka alebo Obchodného zákonníka
V prípade vady tovaru , ktorá sa prejaví v priebehu záručnej doby, má kupujúci nárok na bezplatnú opravu alebo výmenu
Záručná doba sa pozastavuje odo dňa uplatnenia reklamácie až do doby, kedy bol kupujúci povinný vec prevziať.
Kupujúci môže tiež požadovať zľavu z kúpnej ceny tovaru, túto zľavu je možné poskytnúť v prípade, kedy má vec vady, ktoré nebránia, aby slúžila danému účelu.
V prípade uplatnenie zľavy, berie kupujúci na vedomie, že chyby, na ktoré bola zľava poskytnutá, nemožno už v budúcnosti reklamovať.
K rýchlemu vybaveniu Vašej reklamácie si stiahnite a vyplňte reklamačný protokol, ktorý priložíte v zásielke s reklamovaným tovarom.

Formulár na reklamáciu tovaru.

 

8.7. Záruka- Výrobca, predávajúci plne zodpovedá za skryté výrobné a materiálové chyby podľa Občianskeho zákonníka alebo Obchodného zákonníka. Záručná doba u nového tovaru je 2 roky od dátumu zakúpenia tovaru. Záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené neoprávneným zásahom, z dôvodu použitia tovaru na iné než určené účely, nevhodným skladovaním, neodbornou montážou a manipuláciou, mechanickým poškodením, nadmerným zaťažením. Na použitý tovar sa vzťahuje záruka 12 mesiacov od dátumu zakúpenia tovaru.

8.8. Spotrebiteľ môže tovar vymeniť do 30dní od zakúpenia. Vrátenie nepoškodeného tovaru ktorý bol zakúpený prostredníctvom internetovej stránky: www.motoquad.sk. Odporúčame: ako prílohu zaslať kópiu faktúry, dokladu o kúpe. Nepoškodený tovar zaslať na adresu prevádzky najneskôr 30 dní od prevzatia tovaru. V prípade kladného vybavenia žiadosti o výmenu tovaru, Vám bude tovar vymenený do 2 pracovných dní  od doručenia ( v prípade že je tovar skladom),alebo individuálne podľa osobnej dohody. Prosím položte si otázku či bude tovar možné ponúkať ako nový. 

Formulár na výmenu tovaru.

 

9. Alternatívne riešenie sporov

 

V prípade, že nie ste spokojný s vybavením Vašej objednávky, dodaným tovarom alebo našimi službami, napíšte nám na motoquad@motoquad.sk. Pokiaľ sme Vašu reklamáciu nevybavili k Vašej spokojnosti alebo ak sa domnievate, že sme mohli porušiť Vaše práva, môžete podľa zákona 391/2015 Z.z. podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ (fyzická osoba), ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorého hodnota presahuje 20 eur, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku. Subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. môže od vás za začatie riešenia sporu požadovať úhradu poplatku do výšky 5 eur s DPH. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk). Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

10. Práva a povinnosti zmluvných strán

 

10.1. Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.
10.2. Kupujúci je povinný: prevziať objednaný tovar, zaplatiť za prevzatý tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu, prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.
10.3. Predávajúci je povinný: dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene, spolu s tovarom alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar, reklamačný list,  návod na obsluhu v kodifikovanej podobe slovenského jazyka.

 

11. Ochrana osobných údajov

 

I. Úvodné ustanovenia

1. Pre potreby týchto Zásad sa rozumie:

 1. MOTOQUAD s.r.o., zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina,  Oddiel: Sro, Vložka č.: 73257/L so sídlom Marček 49, 013 32 Svederník okres Žilina (ďalej len „Prevádzkovateľ“)
 2. Osobnými údajmi meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, fakturačná adresa, doručovacia adresa, IP adresa, cookies.

2. Prevádzkovateľ e-shopu www.motoquad.sk  ako správca Osobných údajov týmto informuje o spôsobe a rozsahu spracovania Osobných údajov, vrátane rozsahu práv Účastníka (ako je tento definovaný nižšie) súvisiacich so spracovaním jeho Osobných údajov.

3. Prevádzkovateľ pri spracovaní osobných údajov postupuje v súlade s nasledujúcimi právnymi predpismi najmä: Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len "Nariadenie")

4. Účastník je fyzickou osobou, ktorá nakupuje od Prevádzkovateľa tovar a služby.

5. Prevádzkovateľ je fyzická osoba, ktorá prevádzkuje tento internetový obchod za účelom predaja tovaru a služieb účastníkovi. V súvislosti s vyššie uvedeným dochádza k spracúvaniu Osobných údajov:

 1. v rozsahu, v akom boli poskytnuté v súvislosti s objednávkou produktov a /alebo služieb Prevádzkovateľa, resp. v rámci rokovaní o uzavretí zmluvy s Prevádzkovateľom, ako aj v súvislosti s uzatvorenou zmluvou
 2. za účelom / účelmi uvedenými nižšie v čl. II.na právnych základoch tam uvedených

II. Účely a doby spracovania Osobných údajov

1. Prevádzkovateľ spracováva Osobné údaje pre nasledujúce účely:

 1. plnenie zmluvy, prípadne iného záväzku, a poskytovanie služieb:
  1. osobné údaje budú spracované po dobu rokovaní o uzavretí zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Účastníkom, a to za účelom uzavretia zmluvy, ako aj počas trvania zmluvného vzťahu;
  2. zasielanie dotazníkov spokojnosti: zasielanie dotazníkov spokojnosti za účelom skvalitnenia poskytovaných služieb zákazníkom v nadväznosti na vytvorenú objednávku, rezerváciu alebo priamy predaj. Doba spracovania osobných údajov je v tomto prípade 3 roky;
  3. marketingové akcie: na účely splnenia marketingovej akcie, vyhodnotenie, ukončenie, doručenie prípadnej výhry, atď. Doba spracovania: po dobu marketingovej akcie.
 2. dodržanie právneho záväzku (najmä účtovného, daňového a archivačného, poskytnutie súčinnosti správnym orgánom, polícii, súdom, a pod.):
  1. daňový doklad bude uchovaný 10 rokov od ukončenia zmluvy: Za účelom plnenia zákonnej povinnosti archivácie účtovných dokladov na základe zákona č. 563/1991 Zb., o účtovníctve v znení neskorších predpisov budú Osobné údaje ďalej spracované a uchované po dobu 10 rokov od roka nasledujúceho po roku, v ktorom došlo k uzatvoreniu zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Účastníkom;
  2. plnenie povinností v súvislosti s uplatnením práv z chybného plnenia, poskytnutia súčinnosti správnym orgánom, polícii, súdu: Prevádzkovateľ je oprávnený spracovávať základné osobné, identifikačné a kontaktné údaje účastníka, údaje o tovare a údaje z komunikácie medzi zákazníkom po dobu 4 rokov odo dňa uplynutia záručnej doby na tovar.
 3. oprávnené záujmy Prevádzkovateľa, ochrana práv a právom chránených záujmov Prevádzkovateľa:
  1. účinná ochrana práv prevádzkovateľa v prípade sporu. Doba spracovania sa tu stanovuje na 4 roky od uplynutia záručnej doby na tovar a predlžuje sa o dobu, po ktorú je spor vedený;
  2. oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je ďalej zasielanie obchodných oznámení (plošných ponúk a individuálnych ponúk) v súlade s § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti a v súlade s bodom 47 Nariadenia, ak Prevádzkovateľ získal podrobnosti elektronického kontaktu v súvislosti s predajom tovaru a služieb Účastníkovi.
 4. marketingové a obchodné ponuky služieb Prevádzkovateľa:
  1. plošné zasielanie obchodných ponúk produktov a služieb: zasielanie všeobecných reklamných oznámení bez zacielenia na konkrétnu skupinu adresátov. Doba spracovania osobných údajov je v tomto prípade 3 roky;
  2. individuálna ponuka: zasielanie reklamných oznámení po zhodnotení niektorých osobných aspektov vzťahujúcich sa k fyzickej osobe. Prevádzkovateľ nevykonáva profilovanie v súlade s čl. 22 Nariadenia, keďže nejde o automatizované spracovávanie, ale manuálnu tvorbu individuálnych ponúk. Doba spracovania osobných údajov je v tomto prípade 3 roky;
  3. Zasielanie dotazníkov Heureka - overené zákazníkmi: zasielanie dotazníkov Heureka za účelom skvalitnenia poskytovaných služieb zákazníkom. Prevádzkovateľ v rámci hodnotenia spokojnosti a iných prieskumov prenáša osobné údaje v rozsahu e-mailová adresa tretej strane - ďalšiemu prevádzkovateľovi - spoločnosti Heureka Shopping s.r.o, Karolinská 650/1,186 00 Praha 8 - Karlín,Česká Republika Doba spracovania osobných údajov je v tomto prípade 3 roky. (Tu je nutný výslovný súhlas Účastníka);
  4. Zasielanie dotazníkov najnakup.sk: zasielanie dotazníkov najnakup.sk za účelom skvalitnenia poskytovaných služieb zákazníkom. Prevádzkovateľ v rámci hodnotenia spokojnosti a iných prieskumov prenáša osobné údaje v rozsahu e-mailová adresa tretej strane - ďalšiemu prevádzkovateľovi - spoločnosti MINET s.r.o., L.Svobodu 46, 976 32 Badín Doba spracovania osobných údajov je v tomto prípade 3 roky. (Tu je nutný výslovný súhlas Účastníka);
  5. Zasielanie dotazníkov pricemania.sk: zasielanie dotazníkov pricemania.sk za účelom skvalitnenia poskytovaných služieb zákazníkom. Prevádzkovateľ v rámci hodnotenia spokojnosti a iných prieskumov prenáša osobné údaje v rozsahu e-mailová adresa tretej strane - ďalšiemu prevádzkovateľovi - spoločnosti Pricemania s.r.o., Karpatská 6, 811 05 Bratislava Doba spracovania osobných údajov je v tomto prípade 3 roky. (Tu je nutný výslovný súhlas Účastníka);
  6. cookies: krátke textové súbory generované webovým serverom a ukladané v počítači prostredníctvom prehliadača. Rozlišujú sa dva typy. V prvom rade sú to cookies potrebné na zabezpečenie fungovania a analýzu webu (uskutočnenie prenosu elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete, s použitím týchto cookies nemožno vysloviť nesúhlas) (ďalej len „Technické cookies“). Ďalej ide o cookies, ktoré hodnotia niektoré osobné aspekty vzťahujúce sa ku konkrétnej fyzickej osobe (ďalej len „reklamné a marketingové cookies“). S použitím druhého typu cookies musí Účastník vysloviť súhlas. Doba spracovania je v tomto prípade 3 roky. Bližšie informácie a podmienky sú uvedené v čl. V týchto zásad.
   1. Pre účely re-marketingu sú odovzdávané cookies iným prevádzkovateľom iba v prípade, že u nich bol udelený súhlas na tento účel, a to s expiračnou dobou maximálne 540 dní. Ak dôjde k odobratiu súhlasu s reklamnými cookies, nie je technicky možné už raz odovzdanú cookies u spracovateľa ihneď odstrániť. Na odstránenie cookies u spracovateľa dôjde automaticky po uplynutí expiračnej doby. Okamžitým riešením pre zamedzenie re-marketingových aktivít spracovateľom je zmazanie cookies z prehliadača.

2. Právny základ spracovania osobných udajov:

 1. Plnenie zmluvy – v prípade objednania tovaru a zriadenia užívateľského konta alebo v prípade účasti v spotrebiteľskej súťaži.
 2. Súhlas – najmä v spojitosti so zasielaním komerčnej komunikácie o novinkách a aktuálnych ponukách, či pri iných formách marketingu, v prípade zasielania komunikácie o pracovných miestach alebo pri zaradení uchádzačov do databázy kandidátov. Každý udelený súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať, čo však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania pred jeho odvolaním.
 3. Plnenie zákonných povinností – pri uchovaní údajov v účtovníctve alebo pri sprístupnení údajov štátnym a iným orgánom, ktoré vykonávajú dohľad nad činnosťou prevádzkovateľa alebo ktoré riešia spory, či vykonávanie rozhodnutí.
 4. Oprávnený záujem – pri zlepšovaní a personalizácii našich služieb, niektorých marketingových činnostiach, či v súvislosti s bezpečnosťou a ochranou práv. V týchto prípadoch prevádzkovateľ vždy posúdi, či spracúvanie nebude predstavovať neprimeraný zásah do práv účastníka.

III. Ochrana osobných údajov a informácie o spracovaní

 1. Pokiaľ Účastník neposkytne svoje Osobné údaje, nie je možné uzavrieť zmluvu s Prevádzkovateľom a / alebo mu poskytnúť služby z nej vyplývajúce. Osobné údaje sú v tejto súvislosti nevyhnutné pre poskytnutie konkrétnej služby či produktu Prevádzkovateľa.
 2. Po uplynutí lehôt uvedených v článku II. Prevádzkovateľ Osobné údaje vymaže alebo anonymizuje.
 3. Účastník je povinný Prevádzkovateľovi poskytnúť len pravdivé a presné Osobné údaje. Za správnosť, presnosť a pravdivosť poskytnutých Osobných údajov je zodpovedný Účastník. Prevádzkovateľ za správnosť poskytnutých údajov nenesie zodpovednosť.
 4. Prevádzkovateľ vynaloží maximálne úsilie, aby nedošlo k neoprávnenému spracovaniu osobných údajov.
 5. Prevádzkovateľ je oprávnený odovzdať osobné údaje Účastníka tretím osobám, a to za nasledujúcimi účelmi: dokončenie objednávkového procesu, doručenie tovaru, zasielanie obchodných oznámení, hodnotenie spokojnosti zákazníka, služby zákazníckej podpory, vybavovanie reklamácií, registrácia nového zákazníka.
 6. Osobné údaje sú a budú spracované v elektronickej podobe neautomatizovaným spôsobom.
 7. Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť akékoľvek osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.
 8. Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov nevyužíva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4 Zákona.

IV. Práva Účastníka súvisiace so spracovaním (informácie pre Účastníka)

 1. Práva Účastníka v súvislosti s ochranou osobných údajov:
  1. požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jeho Osobným údajom;
  2. na opravu poskytnutých Osobných údajov;
  3. na vymazanie poskytnutých Osobných údajov (právo „na zabudnutie“);
  4. na obmedzenie spracovania Osobných údajov;
  5. podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov;
  6. právo na prenos osobných údajov na iného prevádzkovateľa;
  7. právo namietať proti spracovaniu osobných údajov;
  8. právo na odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov.
 2. Účastník môže svoje práva podľa ods. 1 tohto článku uplatniť formou žiadosti na adrese gdpr@motoquad.sk.
 3. V prípade, že by sa Účastník domnieval, že Prevádzkovateľ vykonáva spracovanie jeho Osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou jeho súkromného a osobného života alebo v rozpore s príslušnými právnymi predpismi, najmä ak sú Osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:
  1. požiadať Prevádzkovateľa o vysvetlenie, a to e-mailom na adresu. gdpr@motoquad.sk
  2. namietať proti spracovaniu a požadovať e-mailom zaslaným na adresu gdpr@motoquad.sk., aby Prevádzkovateľ zabezpečil odstránenie takto vzniknutého stavu (napr. blokovaním, vykonaním opravy, doplnením alebo likvidáciou Osobných údajov). Prevádzkovateľ o námietke bezodkladne rozhodne a informuje Účastníka. Ak nevyhovie Prevádzkovateľ námietke, má Účastník právo obrátiť sa priamo na Úrad na ochranu osobných údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté oprávnenie Účastníka obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov priamo.
 4. Ak uplatní Účastník ktorékoľvek právo podľa tohto článku, je Prevádzkovateľ povinný odpovedať do 30 dní od doručenia žiadosti Účastníkom Prevádzkovateľovi.
 5. Prijatie žiadosti o uplatnení práva z článku IV ods. 1) písm.  a) a f) je možné iba prostredníctvom správy so zaručeným elektronickým podpisom Účastníka alebo listom s úradne overeným podpisom na adresu sídla Prevádzkovateľa. Súčasťou žiadosti je potrebné uviesť e-mailovú adresu, na ktorú bude následne zaslaný overovací e-mail na potvrdenie totožnosti žiadateľa.
 6. Pokiaľ Účastník uplatní niektoré z práv z článku IV. ods.1, má Prevádzkovateľ právo žiadať preukázanie totožnosti Účastníka. Žiadosť o prístup k osobným údajom tak musí byť zaslaná z e-mailovej adresy žiadateľa. Ak bude žiadosť podaná inou formou, či z inej e-mailovej adresy, má Prevádzkovateľ právo požadovať dodatočné overenie formou odpovede na overovací e-mail. V prípade, keď žiadateľ nepreukáže svoju totožnosť do 14 dní od zaslania verifikačného e-mailu, nebude jeho žiadosť na uplatnenie práv z článku IV. ods. 1 prijatá a teda ani vybavená..

Prevádzkovateľ je oprávnený v prípade opakovanej a neopodstatnenej žiadosti o poskytnutie fyzickej kópie spracúvaných Osobných údajov účtovať primeraný poplatok za administratívne náklady s tým spojené.

V. Kategórie príjemcov, tretích strán a cookies

Prevádzkovateľ osobné údaje neposkytuje, nesprístupňuje ani nezverejňuje, tieto však môže zdieľať s poskytovateľmi služieb tretích strán. Údaje sú zdieľané iba v rozsahu potrebnom na predaj a poskytnutie služby v súlade s obchodnými podmienkami. Údaje sú zdieľané pri:

Vykonávaní nákupov, pričom údaje môžu byť poskytnuté v nevyhnutnom rozsahu:

Heureka Shopping s.r.o, Karolinská 650/1,186 00 Praha 8 - Karlín,Česká Republika

MINET s.r.o., L.Svobodu 46, 976 32 Badín, Slovenská republika

Pricemania s.r.o., Karpatská 6, 811 05 Bratislava, Slovenská republika

Mailchimp - The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA

Preprave, pričom údaje môžu byť poskytnuté v nevyhnutnom rozsahu:

DHL Parcel Slovensko s.r.o., Na pántoch 18, 831 06 Bratislava

Prevádzke, vylepšovaní a údržbe webstránok; osobné údaje majú v prípade potreby v nevyhnutnom rozsahu k dispozícii aj dodávatelia, ktorí poskytujú prevádzkovateľovi služby súvisiace s tvorbou a správou webstránok, pričom údaje môžu byť poskytnuté:

Webglobe – Yegon, s.r.o., Stará Prievozská 2, 821 09 Bratislava

IPA group s.r.o., Blatnícka 3, 831 02 Bratislava

WAME s.r.o., Štefánikova 78, 085 01 Bardejov

Poskytovaní reklám a analýze údajov z nich, pričom údaje môžu byť poskytnuté v nevyhnutnom rozsahu:

Google Analytics - Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko

Google AdWords - Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko

Facebook Pixel - Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Írsko

Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta

Cookies

Technické cookies prevádzkovateľ používa na riadne fungovanie webstránky, pričom súhlas s ich použitím od účastníka sa nevyžaduje.

Reklamné a marketingové cookies prevádzkovateľ používa za účelom zobrazenia obsahu podľa predchádzajúcich preferencií účastníka a za účelom zobrazovania reklamy podľa záujmov účastníka, pričom reklamné a marketingové cookies prevádzkovateľ ukladá iba na základe súhlasu účastníka.

Účastník je oprávnený súbory cookies odmietnuť alebo vymazať, pričom Prevádzkovateľ upozorňuje, že takýto úkon môže spôsobiť čiastočnú alebo úplnú nefunkčnosť webstránky www.motoquad.sk.

Informácie o prehliadačoch a o spôsobe nastavenia predvolieb pre súbory cookie sú dostupné na nasledujúcich webových stránkach:

Chrome

Firefox

Internet Explorer

VI. Záverečné ustanovenia

Všetky právne vzťahy vznikajúce pri spracúvaní Osobných údajov sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to bez ohľadu na to, odkiaľ bol prístup k nim realizovaný. K riešeniu prípadných sporov vzniknutých v súvislosti s ochranou súkromia medzi Účastníkom a Prevádzkovateľom sú príslušné slovenské súdy.

Dotknutá osoba (Účastník) má právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk).

 

12. Záverečné ustanovenia VOP

 

Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.. Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.
Odoslaním objednávky kupujúci si prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky.
Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú k dispozícií v sídle spoločnosti k nahliadnutiu kupujúcim, ako aj sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho o žiadosťou o nápravu.  Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 18/2018 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.
V prípade uzatvorenia inej zmluvy s kupujúcim s inými podmienkami, majú podmienky uvedené v zmluve prednosť pred všeobecnými obchodnými podmienkami.
V súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o povinnosti predávajúceho bezplatne odoberať opotrebované pneumatiky k ekologickej likvidácii od zákazníkov (nie je podmienené zakúpením v našom e-shope), je možné realizovať tento odber na jednom z našich odberných miest. Zberné miesto pre spätný odber bude predávajúcim upresnené po predchádzajúcej telefonickej alebo mailovej  dohode. Odber bude možný osobne alebo zaslaním na adresu dohodnutého zberného miesta.
Obchodné podmienky sú platné do vydania nových obchodných podmienok